Algemene Voorwaarden voor Kotatsu Digitale Producten & LIVE Lessen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.


Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718 (hierna: Kotatsu).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die zich via de website van Kotatsu heeft aangemeld voor een (online) cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van de Japanse taal.
 6. Producten: door Kotatsu geleverde cursus en/of e-book.
 7. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 8. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten, nadat de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan de klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Kotatsu en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanklikt.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de klant in dat digitale bestanden die door de klant worden gekocht geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.
 2. Voor de aanschaf van LIVE lessen, zijn de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel onder leden 3 tot en met 5 van toepassing.
 3. De klant komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  1. De klant zich binnen 14 dagen na de aankoopdatum beroept op zijn/haar herroepingsrecht.
 4. De klant komt in aanmerking voor een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  1. De klant 15 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet.
 5. De Klant komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
  1. De klant 14 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet;
  2. De klant een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 dagen, terwijl de cursus binnen de bedenktermijn van 14 dagen van start gaat;
  3. De klant om welke reden dan ook niet verschijnt op de cursus.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. De digitale producten die verkocht worden op de website van Kotatsu.nl worden middels een video en/of ter download aangeboden op de website van leden.kotatsu.nl.
 2. Bij het annuleren van de online cursus binnen 10 dagen wordt per direct de toegang tot de cursus dan wel online cursusomgeving ontnomen.
 3. Aangeschafte privé lessen dienen binnen 20 weken na aankoop te worden ingepland en uitgevoerd. Na 20 weken zullen de privé lessen vervallen.
 4. Alle online cursussen bieden 365 dagen toegang tot de cursus, tenzij anders vermeld. Verlenging is mogelijk.
 5. Kotatsu is gerechtigd bij ziekte of verhindering van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te verplaatsen.
 6. Wanneer er bij een Live cursus een les wordt verplaatst i.v.m. ziekte of verhindering van de docent wordt er rekening gehouden met maximaal drie weken opschuiving. Wanneer de lessen met meer dan drie weken worden opgeschoven en de Klant daardoor niet kan deelnemen aan de cursus is er restitutie mogelijk vanaf de vierde week. Ter illustratie: de lessen zijn 5 weken opgeschoven. De Klant komt in aanmerking voor 2 lessen restitutie als de klant niet kan deelnemen aan de lessen.
 7. Kotatsu is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren.
 8. Kotatsu is gerechtigd om in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 7, de les(sen) geen doorgang te laten vinden, dan wel de locatie te wijzigen, dan wel de fysieke les(sen) virtueel te laten plaatsvinden. Indien een les geen doorgang vindt wegens overmacht aan de zijde van Kotatsu, is Kotatsu geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant.
 9. De LIVE lessen gaan door tijdens de vakantieperiodes met uitzondering van de periode tussen 24 december en 2 januari.

Artikel 6. Betaling

 1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (bijvoorbeeld wegens haperende systemen en software incluis).
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotatsu te melden.
 3. Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 4. Voor de betaling kan de klant gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.
 5. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.
 6. Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.

Artikel 7. Beëindiging en Annulering

 1. De klant kan de overeenkomst tijdens de looptijd niet tussentijds beëindigen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de klant zich heeft opgegeven voor een online cursus met uitgestelde betaling voor €1,-, dan wordt na 10 dagen de eerste automatische incasso in gang gezet.
 3. De klant heeft 10 dagen bedenktijd om de cursus te annuleren.
 4. De klant kan de betaling stoppen door in te loggen, naar het profiel te gaan en vervolgens op betalingen te klikken en deze te annuleren.

Artikel 8. Verplichtingen Kotatsu

 1. Kotatsu levert educatie op gebieden. Te weten: grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven.
 2. Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De klant ontvangen wordt.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

 1. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren zodat Kotatsu.
 2. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat Kotatsu alle door De klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 10. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk, in elk geval op de afgesproken datum, geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 5. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 6. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende de klant, welke door de klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De gebruikersnaam (waarmee er voor het eerst een aankoop is gedaan of een registratie is gemaakt op de website) kan vanwege technische redenen niet aangepast worden. Het e-mail adres die aangepast kan worden in de account van de klant betreft enkel de correspondentie- en inlog e-mail. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Kotatsu en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Kotatsu verleent aan De klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kotatsu) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Kotatsu.

Artikel 14. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.
 3. Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Kotatsu hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant.

Algemene voorwaarden Kotatsu Academy

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718 (hierna: Kotatsu).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die zich via de website van Kotatsu heeft aangemeld voor een (online) cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van de Japanse taal.
 6. Producten: door Kotatsu geleverde cursus en/of e-book.
 7. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 8. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten, nadat de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan de klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Kotatsu en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanklikt.
 2. De klant gaat hierbij een jaar- of meer jarige-abonnement aan met een maandelijkse betaling.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Voor het Academy abonnement geldt de wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop van de Academy abonnement.
 2. Voor de aanschaf een LIVE les geldt de volgende herroepingsrecht:
  1. De klant komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
   1. De klant zich binnen 14 dagen na de aankoopdatum beroept op zijn/haar herroepingsrecht.
  2. De Klant komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
   1. De klant 14 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet;
   2. De klant een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 dagen, terwijl de cursus binnen de bedenktermijn van 14 dagen van start gaat;
   3. De klant om welke reden dan ook niet verschijnt op de cursus.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. De digitale producten die verkocht worden op de website van Kotatsu.nl worden middels een video en/of ter download aangeboden op de website van leden.kotatsu.nl.
 2. Alle online cursussen bieden 365 dagen toegang tot de cursus, tenzij anders vermeld. Verlenging is mogelijk.
 3. Kotatsu is gerechtigd om in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 7, de les(sen) geen doorgang te laten vinden, dan wel de locatie te wijzigen, dan wel de fysieke les(sen) virtueel te laten plaatsvinden. Indien een les geen doorgang vindt wegens overmacht aan de zijde van Kotatsu, is Kotatsu geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant.
 4. Bij de Kotatsu Academy krijgt de klant de volgende cursussen: Japanese Genius 1, Japanese Genius 2, Kana Genius, Kanji Genius 1. Nieuwe updates en nieuwe cursussen die deze opvolgen zal de klant zonder extra bijbetaling ook krijgen, mits het abonnement nog steeds loopt.

Artikel 6. Betaling

 1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (bijvoorbeeld wegens haperende systemen en software incluis).
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotatsu te melden.
 3. Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 4. Voor de betaling kan de klant gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.
 5. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.
 6. Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.
 7. Voor een 1-jarig abonnement betaalt de klant €59.95 per maand met een totaalbedrag van €719.40 over één jaar.
 8. Voor een 2-jarig abonnement betaalt de klant €49.95 per maand met een totaalbedrag van €1198.80 over twee jaar.
 9. Voor een 3-jarig abonnement betaalt de klant €49.95 per maand met een totaalbedrag van €1798.20 over drie jaar.

Artikel 7. Opzeggen

 1. De klant kan het Academy voordeelabonnement maandelijks opzeggen na 1 jaar bij een 1-jarig abonnement. Bij een 2-jarig voordeelabonnement kan de klant maandelijks opzeggen na 2 jaar. Bij een 3-jarig voordeelabonnement kan de klant maandelijks opzeggen na 3 jaar.

Artikel 8. Verplichtingen Klant

 1. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren zodat Kotatsu.
 2. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat Kotatsu alle door De klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 9. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk, in elk geval op de afgesproken datum, geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Academy-Only Voordelen

 1. De klant krijgt toegang tot alle online videolessen.
 2. De klant krijgt toegang tot een LIVE cursus tegen een gereduceerd tarief door een eenmalige betaling te verrichten, tenzij lid 4 van toepassing is.
 3. De klant kan een LIVE cursus tegen een gereduceerd tarief aanschaffen, indien:
  1. Deze LIVE cursus afloopt voordat het Academy abonnement is afgelopen;
  2. Deze aangeschafte LIVE cursus afloopt binnen de coulance periode van een maand. Dit houdt in: maximaal een maand nadat het Academy abonnement afloopt.*
 4. De klant kan geen LIVE cursus tegen een gereduceerd tarief aanschaffen indien de bepalingen uit lid 3 niet van toepassing zijn.
 5. Het gereduceerd tarief verschilt per cursus.
  1. Grote cursussen** hebben een eenmalig tarief van € 147,-.
  2. Kleine cursussen*** hebben een eenmalig tarief van € 97,-.
 6. Bij het afsluiten van een 2-jarige abonnement kan de klant in aanmerking komen voor een extra bonussen die omschreven staan op de verkooppagina. Per 1-9-2021 zijn deze: een Kotatsu Tshirt en een ‘Grote cursus’ gratis t.w.v. €147,-
 7. Bij het afsluiten van een 3-jarige abonnement kan de klant in aanmerking komen voor een extra bonussen die omschreven staan op de verkooppagina. Per 1-9-2021 zijn deze: een Kotatsu Tshirt, een Kotatsu Vest of Hoodie, een Kotatsu Theemok, ‘Grote cursus’ gratis en een ‘Kleine cursus’ gratis.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 5. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 6. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende de klant, welke door de klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De gebruikersnaam (waarmee er voor het eerst een aankoop is gedaan of een registratie is gemaakt op de website) kan vanwege technische redenen niet aangepast worden. Het e-mail adres die aangepast kan worden in de account van de klant betreft enkel de correspondentie- en inlog e-mail. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Kotatsu en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Kotatsu verleent aan De klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kotatsu) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Kotatsu.

Artikel 14. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.
 3. Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Kotatsu hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant.

Algemene voorwaarden voor Kotatsu reizen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl; Kimchitv.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718 (hierna: ‘Kotatsu’); b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718 (hierna: Kotatsu).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die een Kotatsu reisproduct heeft gekocht en de voorwaarden digitaal heeft geaccepteerd.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu georganiseerde groepsreis naar het land van bestemming. De groepsreis bevat een retour vliegticket, economie klasse van Amsterdam naar het land van bestemming tenzij anders overeengekomen. De groepsreis bevat accommodatie; een appartement of hotel met maximaal acht personen per appartement of familiekamer in een hotel, inclusief badkamer en toilet.
 6. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 7. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten, nadat de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan de klant.
 6. Kotatsu behoudt het recht om klanten die overlast veroorzaken en daardoor een goede uitvoering van de reisovereenkomst bemoeilijken of kunnen bemoeilijken uit te sluiten van de reis. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van De Klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Bij de betaalpagina dient de klant digitaal te bevestigen dat hij de Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op de diensten van “Kotatsu Reizen”, gelezen heeft en hiermee akkoord gaat. Zodra de eerste betaling is verricht door de klant is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4. Levering en uitvoering

 1. De diensten van Kotatsu worden aangeboden middels het verzorgen van het vliegticket- en de verblijfaccommodatie.
 2. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de vliegmaatschappij. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij de vliegmaatschappij.
 3. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen opgelopen wegens externe factoren buiten de macht van Kotatsu om.
 4. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor schade die de klant heeft opgelopen wegens vertragingen dan wel wegens externe factoren buiten de macht van Kotatsu om.
 5. Indien er een vluchtvertraging optreedt, zal geenszins restitutie plaatsvinden door Kotatsu. Kotatsu is derhalve niet aansprakelijk indien er minder tijd besteed kan worden in het land van bestemming, te wijten aan een vluchtvertraging.
 6. Aanspraak op compensaties dan wel schadevergoedingen geschiedt op eigen kracht. Een claim daartoe dient door de klant te worden ingediend bij de verantwoordelijke vliegmaatschappij.
 7. Kotatsu is gerechtigd een groepsreis te annuleren dan wel de te verschuiven, indien sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 6.

Artikel 5. Betaling

 1. Vliegtickets worden onmiddellijk na aankoop van de reis geboekt waardoor de klant uiterlijk 30 dagen voor de reis een bevestiging ontvangt. De accommodatie wordt uiterlijk 30 dagen voor de reis geboekt waardoor de klant uiterlijk 30 dagen voor de reis een bevestiging ontvangt.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotatsu te melden.
 3. Betaling geschied via overboeking en automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Annulering en Verzekering

 1. Kotatsu kan de overeenkomst tot uiterlijk 2 maanden voor vertrek annuleren. Dit gebeurt alleen in uitzonderingen wanneer vliegtickets niet meer beschikbaar zijn.
 2. Na de aankoop is annulering van de vlucht niet meer mogelijk, daar de vluchtboeking direct na aankoop zal plaatsvinden.
 3. De klant neemt afstand van zijn of haar ontbindingsrecht en is zich ervan bewust van artikel 230h lid 2 sub h Burgerlijk Wetboek 6.
 4. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is bij Kotatsu niet mogelijk. Indien de klant dit wenst af te sluiten dient de klant dit zelf bij haar eigen verzekeraar te doen.
 5. Het afsluiten van een reisverzekering is bij Kotatsu niet mogelijk. Indien de klant dit wenst af te sluiten dient de klant dit zelf bij haar eigen verzekeraar te doen.

Artikel 7. Verplichtingen Kotatsu

 1. Kotatsu verzorgt de boeking van het vliegticket en de accommodatie.
 2. Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 8. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 2. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De Klant gaat akkoord dat Kotatsu alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 9. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.
 5. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor immateriële of materiële schade die de klant oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om. In geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 6 is, heeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 6. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziektes dan wel letsel die de klant oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om.
 7. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte dan wel letsel die de klant oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om. De (medische) kosten die de klant maakt wegens ziekte dan wel letsel, komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt via de elektronische weg, namelijk via e-mail. Tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen, kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.

Artikel 13. AVG

Indien de klant via Kotatsu een reis heeft geboekt, worden de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, wegens administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door de klant geboekte reis, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van reserveringen bij
luchtvaartmaatschappijen, accommodaties, hotels, lokale touroperators of andere voorzieningen dan wel verblijfplaatsen die nodig zijn voor de klant.

Daarnaast moet Kotatsu kunnen communiceren over de geboekte reis, de
klant kunnen uitnodigingen voor onze Reizigers Informatiedagen dan wel voor andere informatieve bijeenkomsten. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over de persoonsgegevens van de klant te beschikken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kotatsu de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis).
 • Mentaal of fysieke beperkingen
 • Allergieën

Overige (persoonsgegevens):

 • Relevante medische achtergrond (in zeer bijzondere gevallen, namelijk om te beoordelen of de medische achtergrond van de klant een bepaalde (groeps)activiteit toelaat of belemmert).
 • In sommige gevallen zijn de paspoortgegevens of een kopie van het paspoort nodig voor het inchecken in hotels of voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of treinreis. Ook om de klant te kunnen laten reizen in bepaalde landen zijn paspoortgegevens nodig, indien overheidsinstanties dit vereisen.
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieetwensen. Als deze gegevens door de klant worden aangeleverd, is dit uiteraard met toestemming van de klant.
 • Kotatsu gebruikt ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er voor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren. De persoonsgegevens of die van de reisgenoten van de klant worden door Kotatsu opgeslagen ten behoeve van de uitvoering vande reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Na de reis worden de gegevens voor een redelijke termijn bewaard, tenzij de klant expliciet laat weten dat dit niet gewenst is.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de Klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 15. Evenementen

 1. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, schade dan wel letsel die de klant oploopt tijdens de groepsevenementen. De (medische) kosten die de klant maakt wegens ziekte, schade dan wel letsel, komen volledig voor rekening van de klant. De klant dient zelf een gepaste verzekering af te sluiten voor de evenementen.
 2. De Kotatsu groepsevenementen zijn vrijblijvend en gratis door Kotatsu georganiseerd. De Klant dient zelf te betalen voor de entree en eventuele kosten van de groepsevenementen tenzij anders vermeld.

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant.

Algemene Voorwaarden voor Kotatsu Merchandise

Kotatsu is geen Kledingbedrijf waardoor Kotatsu niet over voorraad beschikt. Bij het bestellen van Kotatsu Merch wordt er een gepersonaliseerde bestelling geplaatst. Hierdoor vervalt het retourrecht bij aankoop van Kotatsu Merch (Hoodie, Tshirt, Trui, Vest, Beanie).

>