Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.

Artikel 1. Definities

 • Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718.
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • De klant: de klant die zich via de website van Kotatsu heeft aangemeld voor een cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 • De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 • Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van de Japanse taal.
 • Producten: door Kotatsu geleverde cursus en/of e-book.
 • Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 • Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 • Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Kotatsu en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanvinkt.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

Digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de consument in dat digitale bestanden die door de consument worden gekocht, geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.

Artikel 5. Levering en uitvoering

De digitale producten die verkocht worden op de website van Kotatsu.nl worden ter video en/of download aangeboden op de website van leden.kotatsu.nl.

Artikel 6. Betaling

 • Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis).
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 • Betaling, u kunt daarvoor gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.

Artikel 7. Annulering

 • De klant kan de overeenkomst niet voortijdig annuleren, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 • Indien de klant de 14-dagen-proefcursus overeenkomst wilt annuleren, dient hij/zij dit binnen 14 dagen te doen.
 • Indien de klant in geval van de 14-dagen-proefcursus de overeenkomst annuleert, dient hij/zij volgens de overeenkomst de eerste 14 dagen te betalen met een bedrag van €1.
 • Indien de klant de keuze maakt om in de 14 dagen te annuleren heeft de klant recht tot les 8.
 • De overeenkomst dient per e-mail te worden geannuleerd.
 • Indien de klant in de eerste 14 dagen niet de keuze maakt om de overeenkomst te annuleren, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Artikel 8. Verplichtingen Kotatsu

 • Kotatsu levert educatie op  gebieden. Te weten: grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven.
 • Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 • De Klant gaat akkoord dat Kotatsu alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 10. Betaling

 • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 • Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 • Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 • Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 • Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 • Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 • Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Kotatsu en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • Kotatsu verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kotatsu) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 • Wanneer in een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Kotatsu.

Artikel 14. Communicatie

 • Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 • Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de Klant is Nederlands recht van toepassing 

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de Klant.