Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Digitale Producten & Klassikale Lessen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die zich via de website van Kotatsu heeft aangemeld voor een cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van de Japanse taal.
 6. Producten: door Kotatsu geleverde cursus en/of e-book.
 7. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 8. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Kotatsu en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanvinkt.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de consument in dat digitale bestanden die door de consument worden gekocht, geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.
 2. Voor de aanschaf van Klassikale lessen (Japanese Mastery) gelden de volgende voorwaarden:1. De Klant komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  a) De Klant zich binnen 14 dagen na de aankoopdatum beroept op uw herroepingsrecht;
  b) Behoudens: zie artikel 3b.2. De Klant komt in aanmerking voor een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  a) De Klant 15 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet.3. De Klant komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
  a) De Klant 14 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet;
  b) De Klant een beroep doet op uw herroepingsrecht binnen 14 dagen, terwijl de cursus binnen uw bedenktermijn van 14 dagen van start gaat;
  c) De Klant om welke reden dan ook niet verschijnt op de cursus.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. De digitale producten die verkocht worden op de website van Kotatsu.nl worden ter video en/of download aangeboden op de website van leden.kotatsu.nl.
 2. Bij het annuleren van de online cursus binnen 10 dagen wordt per direct de cursus toegang ontnomen.
 3. Aangeschafte privé lessen dienen binnen 20 weken na aankoop te worden ingepland en uitgevoerd. Na 20 weken zullen de privé lessen vervallen.
 4. Alle online cursussen bieden 365 dagen toegang tot de cursus tenzij anders vermeld. Verlenging is mogelijk.
 5. Kotatsu is gerechtigd bij ziekte of verhindering van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te verplaatsen. 
 6. Wanneer er bij de cursus Japanese Mastery een les wordt verplaats i.v.m. ziekte of verhindering van docent wordt er rekening gehouden met maximaal drie weken opschuiving. Wanneer de lessen met meer dan drie weken worden opgeschoven en de Klant daardoor niet kan deelnemen aan de cursus is er restitutie mogelijk vanaf de vierde week. Ter illustratie: de lessen zijn 5 weken opgeschoven. De Klant komt in aanmerking voor 2 lessen restitutie als de klant niet kan deelnemen aan de lessen.
 7. Kotatsu is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. 
 8. De klassikale lessen gaan door tijdens de vakantieperiodes met uitzondering van de periode tussen 24 december en 2 januari.

Artikel 6. Betaling

 1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (haperende systemen en software incluis).
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 4. Betaling, u kunt daarvoor gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.
 5. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.
 6. Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.

Artikel 7. Annulering

 1. De klant kan de overeenkomst niet voortijdig annuleren, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 2. Indien de klant zich heeft opgegeven voor een online Cursus met uitgestelde betaling voor €1,-, dan zal er een na 10 dagen de eerste automatische incasso in gang gezet.
 3. De klant heeft 10 dagen bedenktijd om de cursus te annuleren.
 4. De klant kan de betaling stoppen door in te loggen, naar profiel te gaan en vervolgens op betalingen te klikken en deze te annuleren.

Artikel 8. Verplichtingen Kotatsu

 1. Kotatsu levert educatie op gebieden. Te weten: grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven.
 2. Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 2. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De Klant gaat akkoord dat Kotatsu alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 10. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 5. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De gebruikersnaam (waarmee er voor het eerst een aankoop is gedaan of een registratie is gemaakt op de website) kan vanwege technische redenen niet aangepast worden. Het e-mail adres die aangepast kan worden in de account van de klant betreft enkel de correspondentie- en inlog e-mail. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Kotatsu en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Kotatsu verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kotatsu) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 4. Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Kotatsu.

Artikel 14. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.
 3. Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Kotatsu hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de Klant is Nederlands recht van toepassing 

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de Klant.

Algemene voorwaarden voor Kotatsu reizen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl; Kimchitv.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718 (hierna: ‘Kotatsu’); b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die een Kotatsu reisproduct heeft gekocht en de voorwaarden digitaal heeft geaccepteerd.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu georganiseerde groepsreis naar het land van bestemming. De groepsreis bevat een retour vliegticket, economie klasse van Amsterdam naar het land van bestemming. De groepsreis bevat accommodatie; een appartement of hotel met maximaal acht personen per appartement of familiekamer in een hotel, inclusief badkamer en toilet.
 6. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 7. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de vliegmaatschappij. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij de vliegmaatschappij.
 8. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen opgelopen wegens externe factoren buiten de macht van Kotatsu om.
 9. Indien er een vluchtvertraging optreedt, zal geenszins restitutie plaatsvinden door Kotatsu. Kotatsu is derhalve niet aansprakelijk indien er minder tijd besteed kan worden in het land van bestemming, te wijten aan een vluchtvertraging.
 10. Aanspraak op compensaties dan wel schadevergoedingen geschiedt op eigen kracht. Een claim daartoe dient, door de klant, te worden ingediend bij de verantwoordelijke vliegmaatschappij.
 11. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Kotatsu behoudt het recht om klanten die overlast veroorzaken en daardoor een goede uitvoering van de reisovereenkomst bemoeilijken of kunnen bemoeilijken uit te sluiten van de reis. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van De Klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Bij de betaalpagina dient de klant digitaal te bevestigen dat hij de Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op de diensten van “Kotatsu Reizen”, gelezen heeft en hiermee akkoord gaat. Zodra de eerste betaling is verricht door de klant is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4. Levering en uitvoering

 1. De diensten worden aangeboden door de vliegticket- en accommodatie te verzorgen.

Artikel 5. Betaling

 1. Vliegtickets worden onmiddelijk na aankoop van de reis geboekt waardoor de klant uiterlijk 30 dagen voor de reis een bevestiging ontvangt. Accommodatie wordt uiterlijk 30 dagen voor de reis geboekt waardoor de klant uiterlijk 30 dagen voor de reis een bevestiging ontvangt.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Betaling geschied via overboeking en automatische incasso.

Artikel 6. Annulering en Verzekering

 1. Kotatsu kan de overeenkomst tot uiterlijk 2 maanden voor vertrek annuleren. Dit gebeurt alleen in uitzonderingen wanneer vliegtickets niet meer beschikbaar zijn.
 2. Na de aankoop is annulering van de vlucht niet meer mogelijk, daar de vluchtboeking direct na aankoop zal plaatsvinden.
 3. De klant neemt afstand van zijn of haar ontbindingsrecht is zich ervan bewust van art. 6:230h lid 2 sub h BW.
 4. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is bij Kotatsu niet mogelijk. Indien de klant dit wenst af te sluiten dient de klant dit bij een verzekeraar zelf te doen.
 5. Het afsluiten van een reisverzekering is bij Kotatsu niet mogelijk. Indien de klant dit wenst af te sluiten dient de klant dit bij een verzekeraar zelf te doen.

Artikel 7. Verplichtingen Kotatsu

 1. Kotatsu levert diensten door het vliegticket en accommodatie te boeken.
 2. Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 8. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 2. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De Klant gaat akkoord dat Kotatsu alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 9. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 4. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor immateriële of materiële schade die afnemer oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om.
 5. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziektes dan wel letsel die afnemer oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om.
 6. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte dan wel letsel die afnemer oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om. De (medische) kosten die afnemer maakt wegens ziekte dan wel letsel, komen volledig voor rekening van afnemer.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.

Artikel 13. AVG

Als de klant bij Kotatsu een reis heeft geboekt, moeten we persoonsgegevens verwerken vanwege administratieve doeleinden en
uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door de klant geboekte reis, zoals bijvoorbeeld reserveringen verzorgen bij
luchtvaartmaatschappijen, hotels en lokale touroperators.

Daarnaast moet Kotatsu kunnen communiceren over de geboekte reis, de
klant kunnen uitnodigingen voor onze Reizigers Informatiedagen dan wel voor andere informatieve bijeenkomsten. Ook in geval van
een calamiteit is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kotatsu de volgende persoonsgegevens vragen:

• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis).
• Mentaal of fysieke beperkingen
• Allergiën

In sommige gevallen zijn de paspoortgegevens nodig voor het inchecken in hotels of voor het reserveren van een binnenlandse
vlucht of treinreis de paspoort gegevens nodig hebben. Of om de klant te kunnen laten reizen in bepaalde landen, indien
overheidsinstanties dit eisen.

Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als deze gegevens door de klant worden aangeleverd, is
dit uiteraard met toestemming van de klant.

Kotatsu gebruikt ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er voor dat ook zij
hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren

De persoonsgegevens of die van de reisgenoten van de klant worden door Kotatsu opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van
de reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Na de reis worden de gegevens nog bewaard,
tenzij de klant expliciet laat weten dat dit niet gewenst is.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de Klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 15. Evenementen

 1. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, schade dan wel letsel die de klant oploopt tijdens de groepsevenementen. De (medische) kosten die afnemer maakt wegens ziekte, schade dan wel letsel, komen volledig voor rekening van afnemer. De klant dient zelf een gepaste verzekering af te sluiten voor de evenementen. 
 2. De Kotatsu groepsevenementen zijn vrijblijvend en gratis door Kotatsu georganiseerd. De Klant dient zelf te betalen voor de entree en eventuele kosten van de groepsevenementen tenzij anders vermeld. 

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de Klant.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KOTATSU MERCHANDISE

Kotatsu is geen Kledingbedrijf waardoor Kotatsu niet over voorraad beschikt. Bij het bestellen van Kotatsu Merch wordt er een gepersonaliseerde bestelling geplaatst. Hierdoor vervalt het retourrecht bij aankoop van Kotatsu Merch (Hoodie, Tshirt, Trui, Vest, Beanie).