Algemene Voorwaarden voor Kotatsu Digitale Producten & LIVE Lessen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718; b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.


Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718 (hierna: Kotatsu).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die zich via de website van Kotatsu heeft aangemeld voor een (online) cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van de Japanse taal.
 6. Producten: door Kotatsu geleverde cursus en/of e-book.
 7. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 8. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten, nadat de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan de klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Kotatsu en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanklikt.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Digitale bestanden vallen gezien hun aard buiten het herroepingsrecht. Met het aanvaarden van de voorwaarden stemt de klant in dat digitale bestanden die door de klant worden gekocht geleverd worden, voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken. Ook erkent hij/zij dat voor deze diensten geen wettelijke bedenktijd is.
 2. Voor de aanschaf van LIVE lessen, zijn de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel onder leden 3 tot en met 5 van toepassing.
 3. De klant komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  1. De klant zich binnen 14 dagen na de aankoopdatum beroept op zijn/haar herroepingsrecht.
 4. De klant komt in aanmerking voor een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag (minus de administratiekosten ad. €15) indien:
  1. De klant 15 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet.
 5. De Klant komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
  1. De klant 14 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet;
  2. De klant een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 dagen, terwijl de cursus binnen de bedenktermijn van 14 dagen van start gaat;
  3. De klant om welke reden dan ook niet verschijnt op de cursus.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. De digitale producten die verkocht worden op de website van Kotatsu.nl worden middels een video en/of ter download aangeboden op de website van leden.kotatsu.nl.
 2. Bij het annuleren van de online cursus binnen 14 dagen wordt per direct de toegang tot de cursus dan wel online cursusomgeving ontnomen.
 3. Aangeschafte privé lessen dienen binnen 20 weken na aankoop te worden ingepland en uitgevoerd. Na 20 weken zullen de privé lessen vervallen.
 4. Alle online cursussen bieden 365 dagen toegang tot de cursus, tenzij anders vermeld. Verlenging is mogelijk.
 5. Kotatsu is gerechtigd bij ziekte of verhindering van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te verplaatsen.
 6. Wanneer er bij een Live cursus een les wordt verplaatst i.v.m. ziekte of verhindering van de docent wordt er rekening gehouden met maximaal drie weken opschuiving. Wanneer de lessen met meer dan drie weken worden opgeschoven en de Klant daardoor niet kan deelnemen aan de cursus is er restitutie mogelijk vanaf de vierde week. Ter illustratie: de lessen zijn 5 weken opgeschoven. De Klant komt in aanmerking voor 2 lessen restitutie als de klant niet kan deelnemen aan de lessen.
 7. Kotatsu is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren.
 8. Kotatsu is gerechtigd om in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 7, de les(sen) geen doorgang te laten vinden, dan wel de locatie te wijzigen, dan wel de fysieke les(sen) virtueel te laten plaatsvinden. Indien een les geen doorgang vindt wegens overmacht aan de zijde van Kotatsu, is Kotatsu geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant.
 9. De LIVE lessen gaan door tijdens de vakantieperiodes met uitzondering van de periode tussen 24 december en 2 januari.

Artikel 6. Betaling

 1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (bijvoorbeeld wegens haperende systemen en software incluis).
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotatsu te melden.
 3. Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 4. Voor de betaling kan de klant gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.
 5. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.
 6. Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.

Artikel 7. Beëindiging en Annulering

 1. De klant kan de overeenkomst tijdens de looptijd niet tussentijds beëindigen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de klant zich heeft opgegeven voor een online cursus met uitgestelde betaling voor €1,-, dan wordt na 14 dagen de eerste automatische incasso in gang gezet.
 3. De klant heeft 14 dagen bedenktijd om de cursus te annuleren.
 4. De klant kan de betaling stoppen door in te loggen, naar het profiel te gaan en vervolgens op betalingen te klikken en deze te annuleren.

Artikel 8. Verplichtingen Kotatsu

 1. Kotatsu levert educatie op gebieden. Te weten: grammatica, woordenschat, luisteren, lezen en schrijven.
 2. Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De klant ontvangen wordt.

Artikel 9. Verplichtingen Klant

 1. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren zodat Kotatsu.
 2. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat Kotatsu alle door De klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 10. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk, in elk geval op de afgesproken datum, geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 5. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 6. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende de klant, welke door de klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De gebruikersnaam (waarmee er voor het eerst een aankoop is gedaan of een registratie is gemaakt op de website) kan vanwege technische redenen niet aangepast worden. Het e-mail adres die aangepast kan worden in de account van de klant betreft enkel de correspondentie- en inlog e-mail. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Kotatsu en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Kotatsu verleent aan De klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kotatsu) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Kotatsu.

Artikel 14. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.
 3. Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Kotatsu hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant.

Algemene voorwaarden Kotatsu Academy

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718 (hierna: Kotatsu).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die zich via de website van Kotatsu heeft aangemeld voor een (online) cursus, e-book en daarbij eventueel behorende abonnementsvorm.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu vastgestelde educatie op gebied van de Japanse taal.
 6. Producten: door Kotatsu geleverde cursus en/of e-book.
 7. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 8. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten, nadat de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan de klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Kotatsu en de klant zal tot stand komen wanneer de klant de knop ‘Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord’ aanklikt.
 2. De klant gaat hierbij een jaar- of meer jarige-abonnement aan met een maandelijkse betaling.

Artikel 4. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Voor het Academy abonnement geldt de wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop van de Academy abonnement.
 2. Voor de aanschaf een LIVE les geldt de volgende herroepingsrecht:
  1. De klant komt in aanmerking voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
   1. De klant zich binnen 14 dagen na de aankoopdatum beroept op zijn/haar herroepingsrecht.
  2. De Klant komt niet in aanmerking voor een terugbetaling van het aankoopbedrag indien:
   1. De klant 14 dagen voor de startdatum van de cursus een afmelding doet;
   2. De klant een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht binnen 14 dagen, terwijl de cursus binnen de bedenktermijn van 14 dagen van start gaat;
   3. De klant om welke reden dan ook niet verschijnt op de cursus.

Artikel 5. Levering en uitvoering

 1. De digitale producten die verkocht worden op de website van Kotatsu.nl worden middels een video en/of ter download aangeboden op de website van leden.kotatsu.nl.
 2. Alle online cursussen bieden 365 dagen toegang tot de cursus, tenzij anders vermeld. Verlenging is mogelijk.
 3. Kotatsu is gerechtigd om in geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 7, de les(sen) geen doorgang te laten vinden, dan wel de locatie te wijzigen, dan wel de fysieke les(sen) virtueel te laten plaatsvinden. Indien een les geen doorgang vindt wegens overmacht aan de zijde van Kotatsu, is Kotatsu geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant.
 4. Bij de Kotatsu Academy krijgt de klant de volgende cursussen: Japanese Genius 1, Japanese Genius 2, Kana Genius, Kanji Genius 1. Nieuwe updates en nieuwe cursussen die deze opvolgen zal de klant zonder extra bijbetaling ook krijgen, mits het abonnement nog steeds loopt.

Artikel 6. Betaling

 1. Levering geschiedt gelijk na betaling, behoudens overmacht (bijvoorbeeld wegens haperende systemen en software incluis).
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotatsu te melden.
 3. Voor digitale producten is geen achterafbetaling mogelijk. Ook is het niet mogelijk om digitale producten te ruilen of te annuleren na betaling, tenzij uitdrukkelijk geformuleerd.
 4. Voor de betaling kan de klant gebruik maken van een van de in het orderproces aangegeven betaalmethodes.
 5. Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties.
 6. Kortingen en acties hebben een vervaldatum die kan variëren.
 7. Voor een 1-jarig abonnement betaalt de klant €59.95 per maand met een totaalbedrag van €719.40 over één jaar.
 8. Voor een 2-jarig abonnement betaalt de klant €49.95 per maand met een totaalbedrag van €1198.80 over twee jaar.
 9. Voor een 3-jarig abonnement betaalt de klant €49.95 per maand met een totaalbedrag van €1798.20 over drie jaar.

Artikel 7. Opzeggen

 1. De klant kan het Academy voordeelabonnement maandelijks opzeggen na 1 jaar bij een 1-jarig abonnement. Bij een 2-jarig voordeelabonnement kan de klant maandelijks opzeggen na 2 jaar. Bij een 3-jarig voordeelabonnement kan de klant maandelijks opzeggen na 3 jaar.

Artikel 8. Verplichtingen Klant

 1. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren zodat Kotatsu.
 2. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De klant gaat ermee akkoord dat Kotatsu alle door De klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 9. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk, in elk geval op de afgesproken datum, geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Academy-Only Voordelen

 1. De klant krijgt toegang tot alle online videolessen.
 2. De klant krijgt toegang tot een LIVE cursus tegen een gereduceerd tarief door een eenmalige betaling te verrichten, tenzij lid 4 van toepassing is.
 3. De klant kan een LIVE cursus tegen een gereduceerd tarief aanschaffen, indien:
  1. Deze LIVE cursus afloopt voordat het Academy abonnement is afgelopen;
  2. Deze aangeschafte LIVE cursus afloopt binnen de coulance periode van een maand. Dit houdt in: maximaal een maand nadat het Academy abonnement afloopt.*
 4. De klant kan geen LIVE cursus tegen een gereduceerd tarief aanschaffen indien de bepalingen uit lid 3 niet van toepassing zijn.
 5. Het gereduceerd tarief verschilt per cursus.
  1. Grote cursussen** hebben een eenmalig tarief van € 147,-.
  2. Kleine cursussen*** hebben een eenmalig tarief van € 97,-.
 6. Bij het afsluiten van een 2-jarige abonnement kan de klant in aanmerking komen voor een extra bonussen die omschreven staan op de verkooppagina. Per 1-9-2021 zijn deze: een Kotatsu Tshirt en een ‘Grote cursus’ gratis t.w.v. €147,-
 7. Bij het afsluiten van een 3-jarige abonnement kan de klant in aanmerking komen voor een extra bonussen die omschreven staan op de verkooppagina. Per 1-9-2021 zijn deze: een Kotatsu Tshirt, een Kotatsu Vest of Hoodie, een Kotatsu Theemok, ‘Grote cursus’ gratis en een ‘Kleine cursus’ gratis.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de producten.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 5. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 6. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende de klant, welke door de klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De gebruikersnaam (waarmee er voor het eerst een aankoop is gedaan of een registratie is gemaakt op de website) kan vanwege technische redenen niet aangepast worden. Het e-mail adres die aangepast kan worden in de account van de klant betreft enkel de correspondentie- en inlog e-mail. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Kotatsu en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Kotatsu verleent aan De klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kotatsu) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Wanneer in een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
 4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Kotatsu.

Artikel 14. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt enkel via elektronische weg. De communicatie verloopt via e-mail.
 2. Indien het is overeengekomen kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.
 3. Alle communicatie omtrent annuleringen dienen schriftelijk of per mail te worden ingediend. Enkel de digitale producten van Kotatsu hebben de mogelijkheid om online geannuleerd te worden door de gebruiker zelf.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant.

Algemene voorwaarden voor Kotatsu reizen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kotatsu.nl; Kimchitv.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kotatsu Media & Educatie V.O.F., gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68048718 (hierna: ‘Kotatsu’); b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kotatsu een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Kotatsu; d. website: de website www.kotatsu.nl en leden.kotatsu.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK KVK nr. 68048718 (hierna: Kotatsu).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De klant: de klant die een Kotatsu reisproduct heeft gekocht en de voorwaarden digitaal heeft geaccepteerd.
 4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant.
 5. Diensten: door Kotatsu georganiseerde groepsreis naar het land van bestemming. De groepsreis bevat een retour vliegticket, economie klasse van Amsterdam naar het land van bestemming tenzij anders overeengekomen. De groepsreis bevat accommodatie; een appartement of hotel met maximaal acht personen per appartement of familiekamer in een hotel, inclusief badkamer en toilet.
 6. Kosten dienstverlening: door de klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Kotatsu.
 7. Partijen: Kotatsu en de klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kotatsu en de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld.
 4. Algemene voorwaarden kunnen door Kotatsu.nl te allen tijde gewijzigd worden.
 5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten, nadat de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan de klant.
 6. Kotatsu behoudt het recht om klanten die overlast veroorzaken en daardoor een goede uitvoering van de reisovereenkomst bemoeilijken of kunnen bemoeilijken uit te sluiten van de reis. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van De Klant.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Bij de betaalpagina dient de klant digitaal te bevestigen dat hij de Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn op de diensten van “Kotatsu Reizen”, gelezen heeft en hiermee akkoord gaat. Zodra de eerste betaling is verricht door de klant is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 4. Levering en uitvoering

 1. De diensten van Kotatsu worden aangeboden middels het verzorgen van het vliegticket- en de verblijfaccommodatie.
 2. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de vliegmaatschappij. Deze verantwoordelijk ligt geheel bij de vliegmaatschappij.
 3. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen opgelopen wegens externe factoren buiten de macht van Kotatsu om.
 4. Kotatsu is niet verantwoordelijk voor schade die de klant heeft opgelopen wegens vertragingen dan wel wegens externe factoren buiten de macht van Kotatsu om.
 5. Indien er een vluchtvertraging optreedt, zal geenszins restitutie plaatsvinden door Kotatsu. Kotatsu is derhalve niet aansprakelijk indien er minder tijd besteed kan worden in het land van bestemming, te wijten aan een vluchtvertraging.
 6. Aanspraak op compensaties dan wel schadevergoedingen geschiedt op eigen kracht. Een claim daartoe dient door de klant te worden ingediend bij de verantwoordelijke vliegmaatschappij.
 7. Kotatsu is gerechtigd een groepsreis te annuleren dan wel de te verschuiven, indien sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 6.

Artikel 5. Betaling

 1. Vliegtickets worden onmiddellijk na aankoop van de reis geboekt waardoor de klant uiterlijk 30 dagen voor de reis een bevestiging ontvangt. De accommodatie wordt uiterlijk 30 dagen voor de reis geboekt waardoor de klant uiterlijk 30 dagen voor de reis een bevestiging ontvangt.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotatsu te melden.
 3. Betaling geschied via overboeking en automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Annulering en Verzekering

 1. Kotatsu kan de overeenkomst tot uiterlijk 2 maanden voor vertrek annuleren. Dit gebeurt alleen in uitzonderingen wanneer vliegtickets niet meer beschikbaar zijn.
 2. Na de aankoop is annulering van de vlucht niet meer mogelijk, daar de vluchtboeking direct na aankoop zal plaatsvinden.
 3. De klant neemt afstand van zijn of haar ontbindingsrecht en is zich ervan bewust van artikel 230h lid 2 sub h Burgerlijk Wetboek 6.
 4. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is bij Kotatsu niet mogelijk. Indien de klant dit wenst af te sluiten dient de klant dit zelf bij haar eigen verzekeraar te doen.
 5. Het afsluiten van een reisverzekering is bij Kotatsu niet mogelijk. Indien de klant dit wenst af te sluiten dient de klant dit zelf bij haar eigen verzekeraar te doen.

Artikel 7. Verplichtingen Kotatsu

 1. Kotatsu verzorgt de boeking van het vliegticket en de accommodatie.
 2. Kotatsu zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.

Artikel 8. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 2. De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 3. De Klant gaat akkoord dat Kotatsu alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

Artikel 9. Betaling

 1. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer Kotatsu, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.
 3. Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 4. Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten.
 2. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 3. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Kotatsu.
 4. Kotatsu is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.
 5. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor immateriële of materiële schade die de klant oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om. In geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 75 Burgerlijk Wetboek 6 is, heeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 6. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziektes dan wel letsel die de klant oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om.
 7. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte dan wel letsel die de klant oploopt, ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van Kotatsu om. De (medische) kosten die de klant maakt wegens ziekte dan wel letsel, komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Kotatsu kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Kotatsu ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12. Communicatie

 1. Communicatie via Kotatsu verloopt via de elektronische weg, namelijk via e-mail. Tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen, kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant in bepaalde gevallen telefonisch te benaderen.

Artikel 13. AVG

Indien de klant via Kotatsu een reis heeft geboekt, worden de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, wegens administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door de klant geboekte reis, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van reserveringen bij
luchtvaartmaatschappijen, accommodaties, hotels, lokale touroperators of andere voorzieningen dan wel verblijfplaatsen die nodig zijn voor de klant.

Daarnaast moet Kotatsu kunnen communiceren over de geboekte reis, de
klant kunnen uitnodigingen voor onze Reizigers Informatiedagen dan wel voor andere informatieve bijeenkomsten. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over de persoonsgegevens van de klant te beschikken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kotatsu de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis).
 • Mentaal of fysieke beperkingen
 • Allergieën

Overige (persoonsgegevens):

 • Relevante medische achtergrond (in zeer bijzondere gevallen, namelijk om te beoordelen of de medische achtergrond van de klant een bepaalde (groeps)activiteit toelaat of belemmert).
 • In sommige gevallen zijn de paspoortgegevens of een kopie van het paspoort nodig voor het inchecken in hotels of voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of treinreis. Ook om de klant te kunnen laten reizen in bepaalde landen zijn paspoortgegevens nodig, indien overheidsinstanties dit vereisen.
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieetwensen. Als deze gegevens door de klant worden aangeleverd, is dit uiteraard met toestemming van de klant.
 • Kotatsu gebruikt ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er voor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren. De persoonsgegevens of die van de reisgenoten van de klant worden door Kotatsu opgeslagen ten behoeve van de uitvoering vande reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Na de reis worden de gegevens voor een redelijke termijn bewaard, tenzij de klant expliciet laat weten dat dit niet gewenst is.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de Klant is Nederlands recht van toepassing

Artikel 15. Evenementen

 1. Kotatsu stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, schade dan wel letsel die de klant oploopt tijdens de groepsevenementen. De (medische) kosten die de klant maakt wegens ziekte, schade dan wel letsel, komen volledig voor rekening van de klant. De klant dient zelf een gepaste verzekering af te sluiten voor de evenementen.
 2. De Kotatsu groepsevenementen zijn vrijblijvend en gratis door Kotatsu georganiseerd. De Klant dient zelf te betalen voor de entree en eventuele kosten van de groepsevenementen tenzij anders vermeld.

Artikel 16. Bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant.

Algemene Voorwaarden voor Kotatsu Merchandise

Kotatsu is geen Kledingbedrijf waardoor Kotatsu niet over voorraad beschikt. Bij het bestellen van Kotatsu Merch wordt er een gepersonaliseerde bestelling geplaatst. Hierdoor vervalt het retourrecht bij aankoop van Kotatsu Merch (Hoodie, Tshirt, Trui, Vest, Beanie).

 

 

Voorwaarden Kimchi (Koreaans) Academy Plus Kimchi

Voorwaarden Academy Plus Kimchi

Artikel 1. Definities

1.1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK, ingeschreven onder KVK nr. 68048718 (hierna: “Kotatsu”).

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.3. De klant: de persoon die zich via de website van Kotatsu heeft ingeschreven voor een specifiek TOPIK traject, inclusief bijbehorende cursussen en abonnementsvorm.

1.4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant voor een specifiek TOPIK traject.

1.5. Diensten: educatieve programma’s in verband met het Koreaanse taal TOPIK traject aangeboden door Kotatsu.

1.6. Producten: cursussen, e-books en andere materialen geleverd door Kotatsu in het kader van het gekozen TOPIK traject.

1.7. Kosten voor dienstverlening: de bedragen die de klant verschuldigd is voor het gekozen TOPIK traject.

1.8 ‘Kimchi’ en ‘KimchiTV’ zijn merken van Kotatsu.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kotatsu en de klant voor een specifiek TOPIK traject, tenzij schriftelijk anders overeengekomen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kotatsu en de klant in verband met het TOPIK traject.

2.3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kunnen deze algemene voorwaarden elektronisch aan de klant ter beschikking worden gesteld.

2.4. Kotatsu behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2.5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten nadat deze zijn verstrekt aan de klant.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Kotatsu en de klant wordt gesloten wanneer de klant zich inschrijft voor een specifiek TOPIK traject op de website van Kotatsu.

3.2. Door inschrijving gaat de klant de overeenkomst aan voor de totale duur van het gekozen TOPIK traject.

3.3. De duur van het gekozen TOPIK traject wordt bepaald door de opeenvolging van cursussen en bijbehorende periodes van pauze tussen de cursussen.

 

Artikel 4. Traject inhoud en Verschillen

4.1. Het TOPIK 1 traject omvat de volgende cursussen:

4.1.1. TOPIK 1-A van 16 weken

4.1.2. TOPIK 1-A Samenvatting van 4 weken (ter voorbereiding op TOPIK 1-B)

4.1.3. TOPIK 1-B van 16 weken

4.1.4. TOPIK 1 training van 8 weken

Tussen de cursussen door is er een pauze van gemiddeld 4 weken, hier kan echter van worden afgeweken tot 8 weken. De totale duur inclusief pauzes van het TOPIK 1 traject is 52 weken en kan uitlopen vanwege een pauze langer dan gemiddeld. Vanwege vakantie en ziekte van de docent kunnen de lessen verplaatst worden met nog enkele weken. Bij het TOPIK 1 traject heeft de klant de mogelijkheid om het gestelde maandbedrag gedurende 12 maanden te betalen, of ervoor te kiezen om het totaalbedrag in één keer te voldoen met een korting.

 

4.2. Het TOPIK 2 traject omvat alle cursussen van het TOPIK 1 traject met daarboven op:

4.2.1. TOPIK 1-B Samenvatting van 4 weken

4.2.2. TOPIK 2-A van 16 weken

4.2.3. TOPIK 2-A Samenvatting van 4 weken

4.2.4. TOPIK 2-B van 16 weken

4.2.5 TOPIK 2 training van 8 weken

Tussen de cursussen door is er een pauze van gemiddeld 4 weken, hier kan echter van worden afgeweken tot 8 weken. De totale duur inclusief pauzes van het TOPIK 2 traject is 112 weken en kan uitlopen vanwege een pauze langer dan gemiddeld. Vanwege vakantie en ziekte van de docent kunnen de lessen verplaatst worden met nog enkele weken. De klant betaalt enkel voor 2 jaar bij het kiezen van dit traject, 8 weken krijgt de klant gratis. Bij het TOPIK 2 traject heeft de klant de mogelijkheid om het gestelde maandbedrag gedurende 24 maanden te betalen, of ervoor te kiezen om het totaalbedrag in één keer te voldoen met een korting.

 

Artikel 5. Betaling en Startmogelijkheden

5.1. Bij inschrijving voor een TOPIK traject gaat de klant een overeenkomst aan voor de totale duur van het gekozen traject.

5.2. Het bedrag per maand voor het gekozen traject wordt later vastgesteld en vermeld.

5.3. Kotatsu start ieder TOPIK traject elke 4 à 5 maanden. Klanten kunnen deelnemen aan het eerstvolgende traject als zij niet direct na een pauze kunnen doorstromen naar een volgende cursus.

 

Artikel 6. Opzeggen en Onderbreken

6.1. Het is niet mogelijk voor de klant om het gekozen TOPIK traject maandelijks op te zeggen, aangezien de totale duur van het traject vooraf is bepaald. Uitzondering hierop is wanneer de klant zich nog binnen de initiële herroepingsperiode van 14 dagen bevindt. Na het verstrijken van deze periode is opzegging niet meer mogelijk gedurende de resterende duur van het volledige traject.

6.2. De klant heeft een betaalverplichting voor de volledige duur van het gekozen traject, ongeacht de daadwerkelijke deelname aan de lessen.

6.3. In geval van onderbreking of vertraging tussen de cursussen door, heeft de klant de mogelijkheid om deel te nemen aan het eerstvolgende beschikbare TOPIK traject, dat om de 4 maanden van start gaat.

6.4. Klanten kunnen met coulance een uitstel van maximaal 4 maanden/6 maanden krijgen voor het TOPIK 1/2 traject, respectievelijk. Dit houdt in dat er gedurende deze periode geen extra kosten in rekening worden gebracht. Als de klant na deze termijn nog steeds wenst deel te nemen aan het TOPIK 1/2 traject, wordt een meerprijs van €49,95 per maand in rekening gebracht. De volgende secties bevatten situaties ter verduidelijking van de coulanceperiode voor de klant.

6.4.1. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een TOPIK 1 traject. De klant moet halverwege onverhoopt stoppen met een cursus en begint weer met dezelfde cursus 4 maanden later. Hoewel de klant nu een traject van in totaal 1 jaar en 4 maanden heeft doorlopen, brengt Kotatsu geen extra kosten in rekening.

6.4.2. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een TOPIK 1 traject. De klant heeft twee keer een cursus gemist en loopt daardoor 8 maanden studievertraging op. De klant besluit om toch het volledige traject af te maken. De klant krijgt 4 maanden uit coulance en betaalt de overige 4 maanden met een bedrag van €49,95 per maand. Dit bedrag moet in één keer worden betaald, tenzij Kotatsu een alternatieve regeling voorstelt. Als de klant opnieuw studievertraging oploopt, is deze betaling opnieuw vereist als de klant ervoor kiest het traject af te maken.

6.4.3. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een TOPIK 1 traject. De klant heeft twee keer een cursus gemist en loopt daardoor 8 maanden studievertraging op. De klant besluit om het volledige traject niet af te maken, maar wel nog 4 extra maanden te studeren binnen de coulanceperiode. Ondanks het niet afronden van het volledige traject wordt er geen restitutie verleend.

6.4.4. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een TOPIK 2 traject. De klant heeft twee keer een cursus gemist en loopt daardoor 8 maanden studievertraging op. De klant besluit om het volledige traject af te maken. De klant krijgt 6 maanden uit coulance en betaalt de overige 2 maanden met een bedrag van €49,95 per maand. Dit bedrag moet in één keer worden betaald, tenzij Kotatsu een alternatieve regeling voorstelt.

6.5. Coulancebeleid tijdens jouw traject. Indien zich een medisch geval voordoet waarbij een medisch professional aangeeft dat het momenteel moeilijk is voor jou om de studie voort te zetten, evenals bij het overlijden van een naaste of soortgelijke gevallen, zal Kotatsu per individuele zaak beoordelen of de klant in aanmerking komt voor het coulancebeleid. In het geval dat de klant in aanmerking komt, worden de betalingen gepauzeerd totdat de zaak opnieuw wordt geëvalueerd. Dit gebeurt elke drie maanden. Indien bijvoorbeeld de medisch professional na drie maanden  aangeeft dat de klant weer in staat is om te studeren, worden de betalingen hervat.

6.5.1. Een zaak wordt alleen beoordeeld als er een schriftelijk verzoek met de benodigde bewijsstukken is ingediend.

6.5.2. Zowel de klant als de medische professional hoeft geen persoonlijke gegevens te delen. Een brief of e-mail van de behandelaar waarin bijvoorbeeld wordt aangegeven dat het momenteel niet verstandig is om een studie te volgen, is voldoende.

6.5.3. Overige zaken waaronder maar niet beperkt tot verhuizing, jouw situatie is veranderd, verminderde interesse in de studie, geboorte van een kind en dergelijke vallen niet onder ons coulancebeleid en worden niet in behandeling genomen.

6.5.4. In het geval van een verhuizing naar een ander land met een tijdsverschil van 3 uur of meer, waardoor het volgen van de lessen onmogelijk wordt, kan er een verzoek tot tussentijdse beëindiging worden ingediend. Voor dit verzoek is een bewijs van inschrijving in de plaatselijke gemeente vereist. Kotatsu beslist vervolgens onder welke voorwaarden de klant het contract tussentijds kan beëindigen met een afkoopsom.

6.5.5. Kotatsu behoudt het recht om te beslissen wat wel of niet binnen het coulancebeleid valt.

 

Artikel 7. Diensten en producten

7.1. Kotatsu levert de diensten zoals beschreven in artikel 4 via een online leerplatform. Houd er rekening mee dat de lessen volledig digitaal zijn; er is geen fysieke aanwezigheid vereist. Voor dit doeleinde maakt Kotatsu gebruik van de Microsoft Teams applicatie. Het staat Kotatsu vrij om voor haar lessen een andere applicatie te gebruiken. De lessen die via deze applicatie worden gegeven, vinden plaats in de vorm van interactieve live-sessies met een docent.

7.2. Na afloop van de herroepingsperiode en na de eerste incassotermijn ontvangt de klant de relevante boeken per post op basis van het niveau. In situaties waar er een vermoeden is van wanbetaling en/of wanneer de klant een aankoop doet terwijl deze onder bewindvoering valt en dit niet met de bewindvoerder is besproken, behoudt Kotatsu het recht om geen verdere diensten te verlenen en/of geen producten te verzenden.

7.3. Gedurende het gehele traject krijgt de klant toegang tot de online ledenomgeving, waar alle digitale cursussen die relevant zijn voor het traject beschikbaar zijn gesteld. Deze toegang blijft geldig gedurende het gehele traject.

7.4. Binnen het kader van het TOPIK traject zal Kotatsu jaarlijks 20 conversatielessen aanbieden aan de studenten. De klant heeft de vrijheid om deel te nemen aan deze lessen door zich in te schrijven.

7.5. Klanten hebben de mogelijkheid om ‘silent’ deel te nemen aan cursussen in dezelfde sessie, evenals aan cursussen die eerder zijn gevolgd.

7.5.1. Met ‘silent’ deelnemen bedoelt Kotatsu de optie om meerdere lessen in dezelfde sessie bij te wonen, of eerder gevolgde cursussen bij te wonen, op voorwaarde dat de klant zijn/haar microfoon en camera uitschakelt en niet actief deelneemt aan de lessen. Dit is een extra service waarmee klanten de kans krijgen om live een les bij te wonen om extra te oefenen. Echter, om de ervaring van andere klanten niet te verstoren, kan de klant niet actief participeren.

7.6. Het kan voorkomen dat de productie van het eigen lesmateriaal om welke reden dan ook vertraging oploopt. In een dergelijk geval behoudt Kotatsu het recht om ander bestaand lesmateriaal te gebruiken. Hoewel dit lesmateriaal in het Engels kan zijn, blijft de voertaal Nederlands. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan dezelfde cursus, waarbij het eigen geproduceerde lesmateriaal wordt gebruikt, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Deze situatie heeft geen invloed op de duur van de betaling van het traject en de coulancetijd.

 

Artikel 8. Verplichtingen Klant

8.1. De klant is verplicht om te allen tijde juiste en correcte informatie aan te leveren aan Kotatsu.

8.2. De klant verklaart dat de verstrekte informatie, zoals bij registratie, nauwkeurig en volledig is, en dat deze, indien deze wijzigt, door de klant zal worden bijgewerkt.

8.3. De klant stemt ermee in dat Kotatsu alle door de klant verstrekte en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

 

Artikel 9. Betalingen

9.1. De prijzen van de vermelde producten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

9.2. Indien Kotatsu genoodzaakt is incassomaatregelen te treffen als gevolg van het uitblijven van betaling door de klant, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant, met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.

9.3. Betalingen door de klant worden in eerste instantie toegerekend aan de verschuldigde incassokosten, vervolgens aan de verschuldigde rente, en ten slotte aan de verschuldigde hoofdsom.

9.4. Betaling dient te geschieden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

9.5. De diensten worden na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk geleverd, en in ieder geval op de afgesproken datum, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit onjuist gebruik van de website.

10.2. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit onjuist gebruik van de diensten.

10.3. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit onjuist gebruik van de producten.

10.4. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt.

10.5. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet correct opvolgen van adviezen van Kotatsu.

10.6. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Kotatsu kan persoonsgegevens die door de klant aan Kotatsu zijn verstrekt, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

11.2. De verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

11.3. De gebruikersnaam (die bij de eerste aankoop of registratie op de website is gebruikt) kan om technische redenen niet worden gewijzigd. Het e-mailadres dat in het klantaccount kan worden gewijzigd, betreft alleen het correspondentie- en inlog e-mailadres. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen, kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

12.1. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud van de Producten eigendom zijn van Kotatsu en beschermd worden door relevante intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Kotatsu verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

12.3. In het geval van een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde voor licentieverlening van een of meer van de Producten, omvat dit een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

12.4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk overeenstemming is bereikt met Kotatsu.

 

Artikel 13. Communicatie

13.1. Communicatie met Kotatsu verloopt uitsluitend via elektronische middelen. De communicatie vindt plaats via e-mail.

13.2. In bepaalde gevallen, zoals overeengekomen, kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant telefonisch te benaderen.

13.3. Alle communicatie met betrekking tot annuleringen moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtbank

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.Voorwaarden Kotatsu (Japans) Academy Plus

Artikel 1. Definities

1.1. Kotatsu Media & Educatie V.O.F., statutair gevestigd te Almere, adres Televisieweg 83, 1322AK, ingeschreven onder KVK nr. 68048718 (hierna: “Kotatsu”).

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarop Kotatsu deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.3. De klant: de persoon die zich via de website van Kotatsu heeft ingeschreven voor een specifiek Academy Plus abonnement, inclusief bijbehorende cursussen en abonnementsvorm.

1.4. De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kotatsu en de klant voor een Academy Plus abonnement van 1, 2 of 3 jaar.

1.5. Diensten: educatieve programma’s in verband met het Japanse taal Academy Plus abonnement aangeboden door Kotatsu.

1.6. Producten: cursussen, e-books en andere materialen geleverd door Kotatsu in het kader van het gekozen Academy Plus abonnement.

1.7. Kosten voor dienstverlening: de bedragen die de klant verschuldigd is voor het gekozen Academy Plus abonnement.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kotatsu en de klant waarbij er is gekozen voor een Academy Plus abonnement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kotatsu en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kotatsu en de klant in verband met het Academy Plus abonnement.

2.3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kunnen deze algemene voorwaarden elektronisch aan de klant ter beschikking worden gesteld.

2.4. Kotatsu behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2.5. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestaande overeenkomsten nadat deze zijn verstrekt aan de klant.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Kotatsu en de klant wordt gesloten wanneer de klant zich inschrijft voor een Academy Plus abonnement op de website van Kotatsu.

3.2. Door inschrijving gaat de klant de overeenkomst aan voor de totale duur van het gekozen Academy Plus abonnement.

3.3. De duur van het gekozen Academy Plus abonnement wordt bepaald door het aantal jaren dat de klant afsluit. De keuze die de klant heeft is 1, 2 of 3 jaar.

 

Artikel 4. Traject inhoud en Verschillen

4.1. Bij het kiezen van één jaar heeft de klant recht op het volgende binnen een termijn van één jaar

4.1.1. Twee cursussen van 20 lessen

4.1.2. Een samenvatting cursus van minimaal 4 lessen

4.1.3. Een JLPT Training die de cursussen opvolgt

Tussen de cursussen door is er een pauze van gemiddeld 4 weken, hier kan echter van worden afgeweken tot 8 weken. De totale duur inclusief pauzes van een enkele traject is 57 weken en kan uitlopen vanwege een pauze langer dan gemiddeld. Vanwege vakantie en ziekte van de docent kunnen de lessen verplaatst worden met nog enkele weken. Er is een coulanceperiode zodat je toch nog de resterende lessen kunt doen, ondanks dat het niet binnen het 1 jaar past. Zie artikel 6 lid 5.

 

4.2. Bij het kiezen van één jaar heeft de klant recht op het volgende binnen een termijn van twee jaar:

4.1.1. Vier cursussen van 20 lessen

4.1.2. Drie samenvatting cursus van minimaal 4 lessen

4.1.3. Twee JLPT Trainingen die de cursussen opvolgen

Tussen de cursussen door is er een pauze van gemiddeld 4 weken, hier kan echter van worden afgeweken tot 8 weken. De totale duur inclusief pauzes van een tweejarige traject is 123 weken en kan uitlopen vanwege een pauze langer dan gemiddeld. Vanwege vakantie en ziekte van de docent kunnen de lessen verplaatst worden met nog enkele weken. Er is een coulanceperiode zodat je toch nog de resterende lessen kunt doen, ondanks dat het niet binnen 2 jaar past. Zie artikel 6 lid 5.

 

4.3. Het JLPT N3 traject omvat alle cursussen van het N5 traject met daarboven op:

4.1.1. Zes cursussen van 20 lessen

4.1.2. Vijf samenvatting cursus van minimaal 4 lessen

4.1.3. Drie JLPT Trainingen die de cursussen opvolgen

Tussen de cursussen door is er een pauze van gemiddeld 4 weken, hier kan echter van worden afgeweken tot 8 weken. De totale duur inclusief pauzes van het driejarig traject is 189 weken en kan uitlopen vanwege een pauze langer dan gemiddeld. Vanwege vakantie en ziekte van de docent kunnen de lessen verplaatst worden met nog enkele weken. Er is een coulanceperiode zodat je toch nog de resterende lessen kunt doen, ondanks dat het niet binnen 3 jaar past. Zie artikel 6 lid 5.

 

Artikel 5. Betaling en Startmogelijkheden

5.1. Bij inschrijving voor een Academy Plus abonnement gaat de klant een overeenkomst aan voor de totale duur van het gekozen abonnement.

5.2. Het bedrag per maand voor het gekozen Academy Plus abonnement staat op de inschrijfpagina. Per jaar zijn er verschillende voordelen.

5.3. Kotatsu start een nieuwe lichting iedere 4 à 5 maanden. Klanten kunnen deelnemen aan het eerstvolgende traject als zij niet direct na een pauze kunnen doorstromen naar een volgende cursus.

 

Artikel 6. Opzeggen en Onderbreken

6.1. Het is niet mogelijk voor de klant om het gekozen Academy Plus abonnement maandelijks op te zeggen. Uitzondering hierop is wanneer de klant zich nog binnen de initiële herroepingsperiode van 14 dagen bevindt. Na het verstrijken van deze periode is opzegging niet meer mogelijk gedurende de resterende duur van het gekozen abonnement.

6.2. De klant heeft een betaalverplichting voor de volledige duur van het gekozen Academy Plus abonnement, ongeacht de daadwerkelijke deelname aan de lessen.

6.3. In geval van onderbreking of vertraging tussen de cursussen door, heeft de klant de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerstvolgende beschikbare cursus, die om de 4-5 maanden van start gaat.

6.4. De klant kan met coulance een uitstel van maximaal 4 maanden/6 maanden/8 maanden krijgen voor het JLPT N5/4/3 traject, respectievelijk. Dit betekent dat er gedurende deze periode geen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien de klant na deze termijn nog steeds wenst deel te nemen aan het JLPT N5/4/3 traject. De volgende secties bevatten situaties ter verduidelijking van de coulanceperiode voor de klant.

6.4.1. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een Academy Plus abonnement van 1 jaar. De klant moet halverwege onverhoopt stoppen met een cursus en begint weer met dezelfde cursus 4 maanden later. Hoewel de klant nu een Academy Plus abonnement van in totaal 1 jaar en 4 maanden heeft doorlopen, brengt Kotatsu geen extra kosten in rekening.

6.4.2. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een Academy Plus abonnement van 1 jaar. De klant heeft twee keer een cursus gemist en loopt daardoor 8 maanden studievertraging op. De klant kan enkel één cursus gratis aan deelnemen, voor de tweede en resterende cursus zal de klant zich opnieuw moeten abonneren. 

6.4.3. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een Academy Plus abonnement van 1 jaar. De klant heeft twee keer een cursus gemist en loopt daardoor 8 maanden studievertraging op. De klant besluit om het volledige traject niet af te maken, maar wel nog 4 extra maanden te studeren binnen de coulanceperiode. Ondanks het niet afronden van het volledige traject wordt er geen restitutie verleend.

6.4.4. Situatie: De klant heeft zich ingeschreven voor een  Academy Plus abonnement van 2 jaar. De klant heeft twee keer een cursus gemist en loopt daardoor 8 maanden studievertraging op. De klant besluit om het volledige traject af te maken. De klant krijgt 6 maanden uit coulance. De cursus loopt echter nog twee maanden door. Hierdoor kan de klant de resterende twee maanden niet afmaken. De klant kan dan kiezen om een nieuwe  Academy Plus abonnement af te sluiten, hierbij krijgt de klant de gekozen duur plus de twee maanden gratis. De huidige resterende lessen worden als bonus meegerekend.

6.5. Coulancebeleid tijdens jouw traject. Indien zich een medisch geval voordoet waarbij een medisch professional aangeeft dat het momenteel moeilijk is voor jou om de studie voort te zetten, evenals bij het overlijden van een naaste of soortgelijke gevallen, zal Kotatsu per individuele zaak beoordelen of de klant in aanmerking komt voor het coulancebeleid. In het geval dat de klant in aanmerking komt, worden de betalingen gepauzeerd totdat de zaak opnieuw wordt geëvalueerd. Dit gebeurt elke drie maanden. Indien bijvoorbeeld de medisch professional na drie maanden  aangeeft dat de klant weer in staat is om te studeren, worden de betalingen hervat.

6.5.1. Een zaak wordt alleen beoordeeld als er een schriftelijk verzoek met de benodigde bewijsstukken is ingediend.

6.5.2. Zowel de klant als de medische professional hoeft geen persoonlijke gegevens te delen. Een brief of e-mail van de behandelaar waarin bijvoorbeeld wordt aangegeven dat het momenteel niet verstandig is om een studie te volgen, is voldoende.

6.5.3. Overige zaken waaronder maar niet beperkt tot verhuizing, jouw situatie is veranderd, verminderde interesse in de studie, geboorte van een kind en dergelijke vallen niet onder ons coulancebeleid en worden niet in behandeling genomen.

6.5.4. In het geval van een verhuizing naar een ander land met een tijdsverschil van 3 uur of meer, waardoor het volgen van de lessen onmogelijk wordt, kan er een verzoek tot tussentijdse beëindiging worden ingediend. Voor dit verzoek is een bewijs van inschrijving in de plaatselijke gemeente vereist. Kotatsu beslist vervolgens onder welke voorwaarden de klant het contract tussentijds kan beëindigen met een afkoopsom.

6.5.5. Kotatsu behoudt het recht om te beslissen wat wel of niet binnen het coulancebeleid valt.

 

Artikel 7. Diensten en producten

7.1. Kotatsu levert de diensten zoals beschreven in artikel 4 via een online leerplatform. Houd er rekening mee dat de lessen volledig digitaal zijn; er is geen fysieke aanwezigheid vereist. Voor dit doeleinde maakt Kotatsu gebruik van de Microsoft Teams applicatie. Het staat Kotatsu vrij om voor haar lessen een andere applicatie te gebruiken. De lessen die via deze applicatie worden gegeven, vinden plaats in de vorm van interactieve live-sessies met een docent.

7.2. Na afloop van de herroepingsperiode en na de eerste incassotermijn ontvangt de klant de relevante boeken per post op basis van het niveau. In situaties waar er een vermoeden is van wanbetaling en/of wanneer de klant een aankoop doet terwijl deze onder bewindvoering valt en dit niet met de bewindvoerder is besproken, behoudt Kotatsu het recht om geen verdere diensten te verlenen en/of geen producten te verzenden.

7.3. Gedurende het gehele traject krijgt de klant toegang tot de online ledenomgeving, waar alle digitale cursussen die relevant zijn voor het traject beschikbaar zijn gesteld. Deze toegang blijft geldig gedurende het gehele traject.

7.4. Binnen het kader van het Academy Plus abonnement zal Kotatsu jaarlijks 20 conversatielessen aanbieden aan de studenten. De klant heeft de vrijheid om deel te nemen aan deze lessen door zich in te schrijven.

7.5. Klanten hebben de mogelijkheid om ‘silent’ deel te nemen aan cursussen in dezelfde sessie, evenals aan cursussen die eerder zijn gevolgd.

7.5.1. Met ‘silent’ deelnemen bedoelt Kotatsu de optie om meerdere lessen in dezelfde sessie bij te wonen, of eerder gevolgde cursussen bij te wonen, op voorwaarde dat de klant zijn/haar microfoon en camera uitschakelt en niet actief deelneemt aan de lessen. Dit is een extra service waarmee klanten de kans krijgen om live een les bij te wonen om extra te oefenen. Echter, om de ervaring van andere klanten niet te verstoren, kan de klant niet actief participeren.

7.6. Het kan voorkomen dat de productie van het eigen lesmateriaal om welke reden dan ook vertraging oploopt. In een dergelijk geval behoudt Kotatsu het recht om ander bestaand lesmateriaal te gebruiken. Hoewel dit lesmateriaal in het Engels kan zijn, blijft de voertaal Nederlands. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan dezelfde cursus, waarbij het eigen geproduceerde lesmateriaal wordt gebruikt, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Deze situatie heeft geen invloed op de duur van de betaling van het traject en de coulancetijd.

 

Artikel 8. Verplichtingen Klant

8.1. De klant is verplicht om te allen tijde juiste en correcte informatie aan te leveren aan Kotatsu.

8.2. De klant verklaart dat de verstrekte informatie, zoals bij registratie, nauwkeurig en volledig is, en dat deze, indien deze wijzigt, door de klant zal worden bijgewerkt.

8.3. De klant stemt ermee in dat Kotatsu alle door de klant verstrekte en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

 

Artikel 9. Betalingen

9.1. De prijzen van de vermelde producten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

9.2. Indien Kotatsu genoodzaakt is incassomaatregelen te treffen als gevolg van het uitblijven van betaling door de klant, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant, met een minimum van 10% van het aan Kotatsu verschuldigde bedrag.

9.3. Betalingen door de klant worden in eerste instantie toegerekend aan de verschuldigde incassokosten, vervolgens aan de verschuldigde rente, en ten slotte aan de verschuldigde hoofdsom.

9.4. Betaling dient te geschieden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

9.5. De diensten worden na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk geleverd, en in ieder geval op de afgesproken datum, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit onjuist gebruik van de website.

10.2. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit onjuist gebruik van de diensten.

10.3. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit onjuist gebruik van de producten.

10.4. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt.

10.5. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet correct opvolgen van adviezen van Kotatsu.

10.6. Kotatsu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het opvolgen van vrijblijvende adviezen van Kotatsu.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1. Kotatsu kan persoonsgegevens die door de klant aan Kotatsu zijn verstrekt, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

11.2. De verwerking van persoonsgegevens door Kotatsu voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

11.3. De gebruikersnaam (die bij de eerste aankoop of registratie op de website is gebruikt) kan om technische redenen niet worden gewijzigd. Het e-mailadres dat in het klantaccount kan worden gewijzigd, betreft alleen het correspondentie- en inlog e-mailadres. Indien de klant zijn of haar gebruikersnaam wenst te wijzigen, kan de klant contact opnemen met Kotatsu.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

12.1. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud van de Producten eigendom zijn van Kotatsu en beschermd worden door relevante intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Kotatsu verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

12.3. In het geval van een overeenkomst tussen Kotatsu en een derde voor licentieverlening van een of meer van de Producten, omvat dit een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

12.4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud van Kotatsu te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij hierover uitdrukkelijk schriftelijk overeenstemming is bereikt met Kotatsu.

 

Artikel 13. Communicatie

13.1. Communicatie met Kotatsu verloopt uitsluitend via elektronische middelen. De communicatie vindt plaats via e-mail.

13.2. In bepaalde gevallen, zoals overeengekomen, kan Kotatsu ervoor kiezen om de klant telefonisch te benaderen.

13.3. Alle communicatie met betrekking tot annuleringen moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtbank

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Kotatsu en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Kotatsu en de klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.